ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЧИРПАН”EOOД

Гр.Чирпан, бул.Георги Димитров, тел./факс: 0416 941 63, e-mail: mbalchirpan@gmail.com

О Б Я В А

На основание чл.90 (2) от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ

МБАЛ-Чирпан ЕООД открива  процедура по провеждане на конкурс за следните длъжности:

 1. Началник на отделение по акушерство и гинекология
 2. Началник на отделение по вътрешни болести
 3. Началник на отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 4. Старша акушерка на отделение по акушерство и гинекология
 1. Изисквания за заемане на длъжността „ лекар, началник  отделение”:
 2. Образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
 3. Призната специалност по профила на отделението;
 4. Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на компетентност на отделението;
 5. Професионален опит – минимум 10 години по специалността в ЛЗБП;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Допълнителни квалификации, сертификати и дипломи  са предимство.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността „старша акушерка”

 1. Професионален бакалавър „Акушерка” и/или приравнените  степени;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър/магистър по управление на здравните грижи”;
 3. Придобита специалност е предимство;
 4. Професионален опит – минимум 10 години  в ЛЗБП;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Допълнителни квалификации и  сертификати   са предимство.

ІІІ.Ред за провеждане на конкурса:

 1. По документи;
 2. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на болничното отделение за тригодишен период”- за началници;
 3. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на здравните грижи за тригодишен период в ЛЗБП”- за старша акушерка;
 4. Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.

ІV.Оценяване – на два етапа:

 1. Оценка на проекта от комисия, определена със заповед на управителя.
 2. Оценка от събеседването по проекта и нормативните актове.
 3. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 0,25. Крайната оценка е средноаритметична от двата етапа.
 4. Кандидат с оценка под 4,50  (на един от двата етапа или обща) отпада от по-нататъшно участие.

V.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от дипломата за специалност;
 5. Копия на квалификационни документи, сертификати, дипломи и др.
 6. Извлечение от трудовата книжка;
 7. Проект по посочената по-горе тема, запечатан в отделен плик.

Длъжностната характеристика  се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Допуснатите кандидати ще  бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Със спечелилия конкурса кандидат  ще бъде сключен договор  за срок три години.

Срокът за подаване на документите е  до 16.00 часа на 19.11.2021 г. в администрацията на болницата.