РАЗКРИТО Е COVID-ОТДЕЛЕНИЕ

На основание заповед РД-01-306 / 20.08.2021 г на д-р Станимир Станков – директор на РЗИ – Стара Загора на територията на МБАЛ-Чирпан ЕООД е разкрито COVID-отделение. Същото се помещава в павилиона на Вътрешно отделение.