ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Във връзка с епидемичната обстановка в страната  е създадена следната организация на работа в МБАЛ-Чирпан ЕООД.

При постъпване във Вътрешно отделение на МБАЛ-Чирпан е необходимо да носите следните документи:

  1. Лична карта;
  2. Направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или лекар-специалист;
  3. Резултат от PCR тест и/или бърз антигенен тест. В случай, че изследването не е проведено в кабинета за пробонабиране Чирпан (зад поликлиниката) е необходимо да представите оригинален документ с резултат, подпис и печат на лабораторията провела изследването;
  4. Резултат и диск от проведена рентгенография/КТ  на бял дроб (ако разполагате с такъв);
  5. Резултати от клинико-лабораторни изследвания (ако има такива);
  6. Друга медицинска документация (ако има такава);
  7. Рецептурна книжка (ако имате издадена);
  8. ТЕЛК решение (ако има);
  9. За издаване на болничен лист е необходима Лична амбулаторна карта и осигуряването на Служебна бележка от работодателя за използваните болнични през годината в рамките на болничния престой.

Необходимо е също да носите лични предпазни средства, лични тоалетни принадлежности, лични прибори за хранене и удобни дрехи.

Храненето на болните е три пъти дневно и започва от следващия ден на приемането.

Свиждането в болницата е забранено.

Сведения за състоянието на пациентите се дават в отделението от началника на отделението/дежурния лекар в часовете от 11.00-12.00 ч.

Епикризи и болнични листове се получават в отделението в часовете 11.00-12.00 ч.

Контролните прегледи са записани в епикризата с дата и час и молим да се спазват.

Напомняме, че за дехоспитализирани пациенти с доказана Covid инфекция следва 14-дневна карантина.