Рентген, скенер и ехография на млечна жлеза с направление от извънболничната помощ

„МБАЛ-Чирпан“ извършва Рентгенови изследвания, скенер и ехография на млечна жлеза с направление от личен лекар или специалист от извънболничната помощ.

Работно време: от понеделник до петък от 8:00 – 14:00 часа

Такса: Потребителска такса – 2,90 лв; Такса за пенсионери – 1,00 лв.

Необходими документи: Издадено електронно направление (НРН номер) от личен лекар или лекар-специалист за съответното изследване.

За ехография на млечна жлеза: Издадено електронно направление (НРН номер) от личен лекар или лекар-специалист. Необходимо е предварително записване на място в Рентгеново отделение при което се уговаря датата и часа на провеждане на изследването.

ПОЛУЧЕНО ДАРЕНИЕ от Нидерландска благотворителна организация

Повече снимки можете да намерите ТУК.

More pictures you can find HERE.

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЧИРПАН”EOOД

Гр.Чирпан, бул.Георги Димитров, тел./факс: 0416 941 63, e-mail: mbalchirpan@gmail.com

О Б Я В А

На основание чл.90 (2) от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ

МБАЛ-Чирпан ЕООД открива  процедура по провеждане на конкурс за следните длъжности:

 1. Началник на отделение по акушерство и гинекология
 2. Началник на отделение по вътрешни болести
 3. Началник на отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 4. Старша акушерка на отделение по акушерство и гинекология
 1. Изисквания за заемане на длъжността „ лекар, началник  отделение”:
 2. Образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
 3. Призната специалност по профила на отделението;
 4. Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на компетентност на отделението;
 5. Професионален опит – минимум 10 години по специалността в ЛЗБП;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Допълнителни квалификации, сертификати и дипломи  са предимство.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността „старша акушерка”

 1. Професионален бакалавър „Акушерка” и/или приравнените  степени;
 2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър/магистър по управление на здравните грижи”;
 3. Придобита специалност е предимство;
 4. Професионален опит – минимум 10 години  в ЛЗБП;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Допълнителни квалификации и  сертификати   са предимство.

ІІІ.Ред за провеждане на конкурса:

 1. По документи;
 2. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на болничното отделение за тригодишен период”- за началници;
 3. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на здравните грижи за тригодишен период в ЛЗБП”- за старша акушерка;
 4. Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.

ІV.Оценяване – на два етапа:

 1. Оценка на проекта от комисия, определена със заповед на управителя.
 2. Оценка от събеседването по проекта и нормативните актове.
 3. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 0,25. Крайната оценка е средноаритметична от двата етапа.
 4. Кандидат с оценка под 4,50  (на един от двата етапа или обща) отпада от по-нататъшно участие.

V.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от дипломата за специалност;
 5. Копия на квалификационни документи, сертификати, дипломи и др.
 6. Извлечение от трудовата книжка;
 7. Проект по посочената по-горе тема, запечатан в отделен плик.

Длъжностната характеристика  се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Допуснатите кандидати ще  бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Със спечелилия конкурса кандидат  ще бъде сключен договор  за срок три години.

Срокът за подаване на документите е  до 16.00 часа на 19.11.2021 г. в администрацията на болницата.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Във връзка с епидемичната обстановка в страната  е създадена следната организация на работа в МБАЛ-Чирпан ЕООД.

При постъпване във Вътрешно отделение на МБАЛ-Чирпан е необходимо да носите следните документи:

 1. Лична карта;
 2. Направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или лекар-специалист;
 3. Резултат от PCR тест и/или бърз антигенен тест. В случай, че изследването не е проведено в кабинета за пробонабиране Чирпан (зад поликлиниката) е необходимо да представите оригинален документ с резултат, подпис и печат на лабораторията провела изследването;
 4. Резултат и диск от проведена рентгенография/КТ  на бял дроб (ако разполагате с такъв);
 5. Резултати от клинико-лабораторни изследвания (ако има такива);
 6. Друга медицинска документация (ако има такава);
 7. Рецептурна книжка (ако имате издадена);
 8. ТЕЛК решение (ако има);
 9. За издаване на болничен лист е необходима Лична амбулаторна карта и осигуряването на Служебна бележка от работодателя за използваните болнични през годината в рамките на болничния престой.

Необходимо е също да носите лични предпазни средства, лични тоалетни принадлежности, лични прибори за хранене и удобни дрехи.

Храненето на болните е три пъти дневно и започва от следващия ден на приемането.

Свиждането в болницата е забранено.

Сведения за състоянието на пациентите се дават в отделението от началника на отделението/дежурния лекар в часовете от 11.00-12.00 ч.

Епикризи и болнични листове се получават в отделението в часовете 11.00-12.00 ч.

Контролните прегледи са записани в епикризата с дата и час и молим да се спазват.

Напомняме, че за дехоспитализирани пациенти с доказана Covid инфекция следва 14-дневна карантина.

Дарение от фонд „Обединени срещу COVID-19“


През месец май „МБАЛ – ЧИРПАН“ получи парично дарение в размер на десет хиляди лева от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Със средствата, получени от проекта, бяха закупени предпазни работни облекла на персонала на болницата и препарат за дезинфекция на ръце. Със закупуването на предпазни облекла и препарат за дезинфекция за ръце се цели и се осъществява предпазване на персонала на болницата от заразяване с COVID-19. За нас е от изключително важно значение, защото по-голямата част от нашите служители – както лекари, така и медицински сестри, са в предпенсионна и пенсионна възраст, която е изключително рискова група.


Фондът „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с COVID-19 в България и е иницииран от Българския дарителски форум, Фондацията „Америка за България“, посолството на САЩ и Американската търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

От края на месец май 2020 МБАЛ-Чирпан разполага с нов компютърен томограф

Нов компютърен томограф получи общинската болница в град Чирпан. Стойността на апаратурата е около 360 хиляди лева. Скенерът е 16 срезов, модел SOMATOM go.Now, производство на „Сименс“, с голям обем на информация, реконструкция в различни равнини и висока резолюция на образите на сканираните равнини.