РАЗКРИТО Е COVID-ОТДЕЛЕНИЕ

На основание заповед РД-01-306 / 20.08.2021 г на д-р Станимир Станков – директор на РЗИ – Стара Загора на територията на МБАЛ-Чирпан ЕООД е разкрито COVID-отделение. Същото се помещава в павилиона на Вътрешно отделение.

СЪОБЩЕНИЕ – ЗА БОЛНИ С COVID-19

На основание заповед РД-01-219 / 15.06.2021 г на д-р Станимир Станков – директор на РЗИ – Стара Загора

Считано от 16.06.2021 г пациентите с показания за хоспитализация за лечение на Covid-19 се насочват към „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЧИРПАН”EOOД

Гр.Чирпан, бул.Георги Димитров, тел./факс: 0416 941 63, e-mail: mbalchirpan@gmail.com

О Б Я В А

На основание чл.90 (2) от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ

МБАЛ-Чирпан ЕООД открива  процедура по провеждане на конкурс за следните длъжности:

 1. Началник на отделение по акушерство и гинекология
 2. Началник на отделение по хирургия
 3. Началник на отделение по нервни болести
 4. Началник на отделение по вътрешни болести
 5. Началник на отделение по педиатрия
 6. Началник на отделение по диализно лечение
 7. Началник на отделение по анестезия
 8. Началник на отделение по образна диагностика
 9. Началник на отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 10. Началник на клинична лаборатория
 11. Главна медицинска сестра
 1. Изисквания за заемане на длъжността „ лекар, началник  отделение”:
 2. Образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
 3. Призната специалност по профила на отделението;
 4. Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на компетентност на отделението;
 5. Професионален опит – минимум 10 години по специалността в ЛЗБП;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Допълнителни квалификации, сертификати и дипломи  са предимство.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра”

 1. Образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравните грижи”;
 2. Придобита специалност е предимство ;
 3. Професионален опит – минимум 10 години  в ЛЗБП;
 4. Компютърна грамотност;
 5. Допълнителни квалификации и  сертификати   са предимство.

ІІІ.Ред за провеждане на конкурса:

 1. По документи
 2. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на болничното отделение за тригодишен период”- за началници
 3. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на здравните грижи за тригодишен период в ЛЗБП”- за главната медицинска сестра
 4. Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.

ІV.Оценяване – на два етапа:

 1. Оценка на проекта от комисия, определена със заповед на управителя.
 2. Оценка от събеседването по проекта и нормативните актове.
 3. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 0,25. Крайната оценка е средноаритметична от двата етапа.
 4. Кандидат с оценка под 4,50  (на един от двата етапа или обща) отпада от по-нататъшно участие.

V.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от дипломата за специалност;
 5. Копия на квалификационни документи, сертификати, дипломи и др.
 6. Извлечение от трудовата книжка;
 7. Проект по посочената по-горе тема, запечатан в отделен плик.

Длъжностната характеристика  се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Допуснатите кандидати ще  бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Със спечелилият конкурса кандидат  ще бъде сключен договор  за срок три години.

Срокът за подаване на документите е  до 16.00 часа на 29.04.2021 г. в администрацията на болницата.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Във връзка с епидемичната обстановка в страната  е създадена следната организация на работа в МБАЛ-Чирпан ЕООД.

При постъпване във Вътрешно отделение на МБАЛ-Чирпан е необходимо да носите следните документи:

 1. Лична карта;
 2. Направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или лекар-специалист;
 3. Резултат от PCR тест и/или бърз антигенен тест. В случай, че изследването не е проведено в кабинета за пробонабиране Чирпан (зад поликлиниката) е необходимо да представите оригинален документ с резултат, подпис и печат на лабораторията провела изследването;
 4. Резултат и диск от проведена рентгенография/КТ  на бял дроб (ако разполагате с такъв);
 5. Резултати от клинико-лабораторни изследвания (ако има такива);
 6. Друга медицинска документация (ако има такава);
 7. Рецептурна книжка (ако имате издадена);
 8. ТЕЛК решение (ако има);
 9. За издаване на болничен лист е необходима Лична амбулаторна карта и осигуряването на Служебна бележка от работодателя за използваните болнични през годината в рамките на болничния престой.

Необходимо е също да носите лични предпазни средства, лични тоалетни принадлежности, лични прибори за хранене и удобни дрехи.

Храненето на болните е три пъти дневно и започва от следващия ден на приемането.

Свиждането в болницата е забранено.

Сведения за състоянието на пациентите се дават в отделението от началника на отделението/дежурния лекар в часовете от 11.00-12.00 ч.

Епикризи и болнични листове се получават в отделението в часовете 11.00-12.00 ч.

Контролните прегледи са записани в епикризата с дата и час и молим да се спазват.

Напомняме, че за дехоспитализирани пациенти с доказана Covid инфекция следва 14-дневна карантина.

Дарение от фонд „Обединени срещу COVID-19“


През месец май „МБАЛ – ЧИРПАН“ получи парично дарение в размер на десет хиляди лева от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Със средствата, получени от проекта, бяха закупени предпазни работни облекла на персонала на болницата и препарат за дезинфекция на ръце. Със закупуването на предпазни облекла и препарат за дезинфекция за ръце се цели и се осъществява предпазване на персонала на болницата от заразяване с COVID-19. За нас е от изключително важно значение, защото по-голямата част от нашите служители – както лекари, така и медицински сестри, са в предпенсионна и пенсионна възраст, която е изключително рискова група.


Фондът „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с COVID-19 в България и е иницииран от Българския дарителски форум, Фондацията „Америка за България“, посолството на САЩ и Американската търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

От края на месец май 2020 МБАЛ-Чирпан разполага с нов компютърен томограф

Нов компютърен томограф получи общинската болница в град Чирпан. Стойността на апаратурата е около 360 хиляди лева. Скенерът е 16 срезов, модел SOMATOM go.Now, производство на „Сименс“, с голям обем на информация, реконструкция в различни равнини и висока резолюция на образите на сканираните равнини.