ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ ВЪВ ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Във връзка с епидемичната обстановка в страната  е създадена следната организация на работа в МБАЛ-Чирпан ЕООД.

При постъпване във Вътрешно отделение на МБАЛ-Чирпан е необходимо да носите следните документи:

  1. Лична карта;
  2. Направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или лекар-специалист;
  3. Резултат от PCR тест и/или бърз антигенен тест. В случай, че изследването не е проведено в кабинета за пробонабиране Чирпан (зад поликлиниката) е необходимо да представите оригинален документ с резултат, подпис и печат на лабораторията провела изследването;
  4. Резултат и диск от проведена рентгенография/КТ  на бял дроб;
  5. Резултати от клинико-лабораторни изследвания (ако има такива);
  6. Друга медицинска документация (ако има такава);
  7. Рецептурна книжка (ако имате издадена);
  8. ТЕЛК решение (ако има);
  9. За издаване на болничен лист е необходима Лична амбулаторна карта и осигуряването на Служебна бележка от работодателя за използваните болнични през годината в рамките на болничния престой.

Необходимо е също да носите лични предпазни средства, лични тоалетни принадлежности, лични прибори за хранене и удобни дрехи.

Храненето на болните е три пъти дневно и започва от следващия ден на приемането.

Свиждането в болницата е забранено.

Сведения за състоянието на пациентите се дават в отделението от началника на отделението/дежурния лекар в часовете от 11.00-12.00 ч.

Епикризи и болнични листове се получават в отделението в часовете 11.00-12.00 ч.

Контролните прегледи са записани в епикризата с дата и час и молим да се спазват.

Напомняме, че за дехоспитализирани пациенти с доказана Covid инфекция следва 14-дневна карантина.

Дарение от фонд „Обединени срещу COVID-19“


През месец май „МБАЛ – ЧИРПАН“ получи парично дарение в размер на десет хиляди лева от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Със средствата, получени от проекта, бяха закупени предпазни работни облекла на персонала на болницата и препарат за дезинфекция на ръце. Със закупуването на предпазни облекла и препарат за дезинфекция за ръце се цели и се осъществява предпазване на персонала на болницата от заразяване с COVID-19. За нас е от изключително важно значение, защото по-голямата част от нашите служители – както лекари, така и медицински сестри, са в предпенсионна и пенсионна възраст, която е изключително рискова група.


Фондът „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с COVID-19 в България и е иницииран от Българския дарителски форум, Фондацията „Америка за България“, посолството на САЩ и Американската търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

От края на месец май 2020 МБАЛ-Чирпан разполага с нов компютърен томограф

Нов компютърен томограф получи общинската болница в град Чирпан. Стойността на апаратурата е около 360 хиляди лева. Скенерът е 16 срезов, модел SOMATOM go.Now, производство на „Сименс“, с голям обем на информация, реконструкция в различни равнини и висока резолюция на образите на сканираните равнини.