БОЛНИЦАТА ДНЕС

През 2000 година със заповед на министъра на здравеопазването многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан е преобразувана като търговско дружество – еднолично ограничено отговорно дружество. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 2007 година. Болницата отговаря на стандарти за добра медицинска практика.