Обяви и конкурси

О Б Я В А

На основание чл.90 (2) от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ

МБАЛ-Чирпан ЕООД открива  процедура по провеждане на конкурс за следните длъжности:

 1. Началник на отделение по акушерство и гинекология
 2. Началник на отделение по хирургия
 3. Началник на отделение по нервни болести
 4. Началник на отделение по вътрешни болести
 5. Началник на отделение по педиатрия
 6. Началник на отделение по диализно лечение
 7. Началник на отделение по анестезия
 8. Началник на отделение по образна диагностика
 9. Началник на отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 10. Началник на клинична лаборатория
 11. Главна медицинска сестра
 1. Изисквания за заемане на длъжността „ лекар, началник  отделение”:
 2. Образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
 3. Призната специалност по профила на отделението;
 4. Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на компетентност на отделението;
 5. Професионален опит – минимум 10 години по специалността в ЛЗБП;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Допълнителни квалификации, сертификати и дипломи  са предимство.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра”

 1. Образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравните грижи”;
 2. Придобита специалност е предимство ;
 3. Професионален опит – минимум 10 години  в ЛЗБП;
 4. Компютърна грамотност;
 5. Допълнителни квалификации и  сертификати   са предимство.

ІІІ.Ред за провеждане на конкурса:

 1. По документи
 2. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на болничното отделение за тригодишен период”- за началници
 3. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на здравните грижи за тригодишен период в ЛЗБП”- за главната медицинска сестра
 4. Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.

ІV.Оценяване – на два етапа:

 1. Оценка на проекта от комисия, определена със заповед на управителя.
 2. Оценка от събеседването по проекта и нормативните актове.
 3. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 0,25. Крайната оценка е средноаритметична от двата етапа.
 4. Кандидат с оценка под 4,50  (на един от двата етапа или обща) отпада от по-нататъшно участие.

V.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от дипломата за специалност;
 5. Копия на квалификационни документи, сертификати, дипломи и др.
 6. Извлечение от трудовата книжка;
 7. Проект по посочената по-горе тема, запечатан в отделен плик.

Длъжностната характеристика  се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Допуснатите кандидати ще  бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Със спечелилият конкурса кандидат  ще бъде сключен договор  за срок три години.

Срокът за подаване на документите е  до 16.00 часа на 29.04.2021 г. в администрацията на болницата.