Обяви и конкурси

О Б Я В А

На основание заповед №100/01.09.2023г. и във връзка с чл.90 (2) от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ

МБАЛ-Чирпан ЕООД открива  процедура по провеждане на конкурс за следните длъжности:

 1. Началник на отделение по вътрешни болести;
 2. Старша медицинска сестра в отделение по хирургия;
 3. Старша медицинска сестра в отделение по детски болести;
 4. Старша медицинска сестра в отделение по хемодиализа;
 5. Старши рехабилитатор в отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
 6. Старши рентгенов лаборант в отделение по образна диагностика;
 7. Старши медицински лаборант в клинична лаборатория.

I. Изисквания за заемане на длъжността „ лекар, началник  отделение”:

 1. Образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
 2. Призната специалност по профила на отделението;
 3. Сертификати и квалификационни документи, изискващи се за работа на съответното ниво на компетентност на отделението;
 4. Професионален опит – минимум 10 години по специалността в ЛЗБП;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Допълнителни квалификации, сертификати и дипломи  са предимство.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността „старша медицинска сестра”

 1. Образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравните грижи”;
 2. Придобита специалност е предимство ;
 3. Професионален опит – минимум 5 години  в ЛЗБП по профила на отделението/лабораторията;
 4. Компютърна грамотност;
 5. Допълнителни квалификации и  сертификати   са предимство.

ІІІ.Ред за провеждане на конкурса:

 1. По документи
 2. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на болничното отделение за тригодишен период”- за началници
 3. Събеседване  по предварително изготвен проект на тема: „Програма за развитие и управление на здравните грижи за тригодишен период в в отделението/лабораторията ”- за старша медицинска сестра
 4. Събеседване върху нормативните актове в здравеопазването.

IV.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие от дипломата за специалност;
 5. Копия на квалификационни документи, сертификати, дипломи и др.
 6. Извлечение от трудовата книжка;
 7. Проект по посочената по-горе тема, запечатан в отделен плик.

Длъжностната характеристика  се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Допуснатите кандидати ще  бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Със спечелилият конкурса кандидат  ще бъде сключен договор  за срок три години.

Срокът за подаване на документите е  до 16.00 часа на 02.10.2023 г. в администрацията на болницата.